Stichting Al-Hoeda heeft ten doel

 1. Het oprichten en in stand houden van een islamitisch gebedshuis (moskee);
 2. Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer van Ahlu soenna wa aldjama’ a en de religieuze jurisprudentie van de vier Soenitische Islamitische Wetscholen (Maliki, Hanifi, Chafihi, Hanbali);
 3. Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims;
 4. Het bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims en niet moslims in Rotterdam en omgeving;
 5. Het vertegenwoordigen van de moslimgemeenschap;
 6. Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen;
  en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  het bieden van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings)activiteiten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen, jongeren, ouderen en vrouwen.
  De stichting heeft als grondslag de geloofsleer van Ahlu soenna wa aldjama’ a (de vier Soenitische Islamitische Wetscholen) en de religieuze jurisprudentie van de Malikitische school.

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: vacant
 • Penningmeester: A. El Hadioui
 • Secretaris: C. Akkouh 

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht op basis van een profielschets.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers
Bestuursleden en andere vrijwilligers genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden of vrijwilligers gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij vooraf toestemming van alle bestuursleden vereist is.

Activiteiten
Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten. In hoofdlijnen zijn dit:
1) Religieuze en educatieve activiteiten
2) Sociaal, cultureel en maatschappelijke activiteiten

Werving fondsen 
De giften en donaties van stichting Al-Hoeda komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage en eenmalige donaties. Daarnaast verwerft stichting Al-Hoeda fondsen door de organisatie van inzamelingsacties. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via iDEAL op onze site (www.alhoeda.com) te doneren. Voor de realisatie van de uitbreiding van het pand worden ook giften en donaties geworven bij andere moskeeën in Nederland.

Beheer fondsen
De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen moet eerst de raad van toezicht instemmen met het besluit.

Besteding fondsen
Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

 • Uitbreiding van het pand en verbouwing daarvan
 • Vaste lasten  voor het pand (zoals onkosten, gas, water, licht, verzekeringen)
 • Beheerskosten voor het pand zoals onderhoud
 • Aanschaf promotiemateriaal voor activiteiten
 • Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig.

Uitgeoefende activiteiten
De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt: 

 • Elke dag, 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Rotterdam Overschie en omgeving
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst (preek) georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Rotterdam Overschie en omgeving.
 • Elke vrijdag van elke week een vertaling van de preek van het Arabisch naar het Nederlands voor de islamitische gemeenschap in Rotterdam Overschie en omgeving.
 • Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)
 • Elk weekend volgen +- 40 leerlingen Arabische en Islamitische les in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar
 • De religieuze commissie organiseert minimaal eens per maand een Nederlandstalige en/of Arabischtalige lezingen. Hierbij wordt een aspect van het Islamitische geloof besproken. In de ramadan is de frequentie van de lezingen groter.

Activiteiten m.b.t. onderzoek uitbreidingswens van het pand
Stichting Al-Hoeda is enkele jaren bezig met een onderzoek naar uitbreiding van het pand. Hiervoor zijn sindsdien diverse activiteiten ondernomen  waaronder:

 • (Structureel) overleg met stakeholders (Architect en de Gemeente ea)

Fondsenwerving via

 • Vaste eigenbijdrage per gezin (uit de Islamitische gemeenschap)
 • Acties gericht op de gemeenschap waaronder, maandelijkse donaties en maandelijkse inzameling onder de gemeenschap.
 • Donaties via de website (iDEAL)
 • Bezoeken aan islamitische gemeenschappen elders in het land

Huisregels:

Huisregels Stichting Al-Hoeda

Beleidsplanen:

Beleidsplan 2020 – 2024

Beleidsplan-2017-2020

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Financiën: 

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Financiën 2018

Financiën 2017